PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN PENYEBABNYA


BAB I
PENDAHULUAN

1.   Latar Belakang Masalah

            Masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, tetapi dapat juga menuju ke arah kemunduran. Terkadang perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung dengan cepat, sehingga membingungkan dan menimbulkan ”kejutan budaya” bagi masyarakat. Perubahan itu dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi/keyakinan.
Perubahan di berbagai bidang sering disebut sebagai perubahan sosial dan perubahan budaya karena proses berlangsungnya dapat terjadi secara bersamaan. Meskipun demikian perubahan sosial dan budaya sebenarnya terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa perubahan sosial dapat diartikan sebagai sebuah transformasi budaya dan institusi sosial yang merupakan hasil dari proses yang berlangsung terus-menerus dan memberikan kesan positif atau negatif. Perubahan sosial juga diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain.

2.   Perumusan Masalah

            Dalam makalah ini penulis akan membahas masalah perubahan sosial budaya yaitu sebagai berikut :
a.   Pengertian Perubahan Sosial Budaya
b.   Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Budaya dan Penyebabnya
c.   Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial Budaya
d.   Perilaku Masyarakat sebagai Akibat Adanya Perubahan Sosial Budaya
e.   Sikap Kritis terhadap Pengaruh Perubahan Sosial dan Budaya


0 komentar " PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN PENYEBABNYA ", Baca atau Masukkan Komentar

Posting Komentar

Google+

Followers