PROBLEMATIKA PENGAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS II MADRASAH TSANAWIYAH ISLAM SELAPARANG PUTRA KEDIRI LOMBOK BARAT


BAB I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
Bahasa merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat berkomunikasi antar manusia yang satu dengan yang lain, individu dengan individu, individu dengan masyarakat guna mencapai maksud-maksud serta kepentingan-kepentingan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Sehubungan dengan ini pengajaran bahasa Arab sangat erat kaitannya dengan muhadasah. Melalui muhadasah siswa dapat berkomunikasi secara langsung dengan siswa yang lain dan akan membiasakan bagi diri siswa berbahasa Arab serta akan dapat menghindari  kekuatan dalam menggunakan bahasa Arab guna mengungkapkan maksud-maksud yang ingin disampaikan, maka dengan demikian bahasa bukan saja alat untuk berkomunikasi antar satu Negara dengan Negara yang lain, tetapi lebih luas dari pada itu bahasa merupakan suatu kebutuhan sehingga pengembangannya pun menuntut manusia kepada kemampuan dan penguasaan berbahasa.
Adapun mempelajari bahasa Arab adalah merupakan suatu kebutuhan pokok umat Islam sedunia karena satu-satunya bahasa yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara vertikal hamba dengan kholiknya dalam beribadah khususnya ibadah sholat (Bahasa Arab, 2007:1). Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa agama Islam dan mempelajarinya maksud dan tujuan agar dapat mudah bisa membaca al-Qur’an dengan baik mampu memahami, mengerti, dan menghayati makna yang terkandung didalam al-Qur’an itu sendiri maupun dalam al-hadist dan kitab-kitab agama serta ilmu pengetahuan yang berbahasa Arab, bahkan Allah SWT memberikan kelebihan bahasa Arab

download

0 komentar " PROBLEMATIKA PENGAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS II MADRASAH TSANAWIYAH ISLAM SELAPARANG PUTRA KEDIRI LOMBOK BARAT ", Baca atau Masukkan Komentar

Posting Komentar

Followers